::

Documentació legal

Aquesta eina utilitza fonts de dades públiques i privades per a la realització de consultes i l'obtenció de resultats. Dia a dia, l'Ubica't anirà incorporant noves fonts de dades i aquestes es definiran en aquest apartat així com la política d'ús de les seves dades.

Actualment, l'eina té incorporades les següents bases de dades:

Camerdata

Descripció tècnica:

Camerdata és un directori en el que apareixen les empreses i professionals que tenen la raó social i/o les seves delegacions a Espanya. Per a cadascuna d'elles, Camerdata ofereix dades sobre la seva mida, sector d'activitat, nivell de facturació,...

Dades disponibles:

D'aquesta base de dades, l'Ubica't incorpora les dades de les empreses i professionals que tenen la raó social i/o la seva delegació a la ciutat de Barcelona.

Censalview

 • Breu descripció de la BBDD: Base de Dades amb informació geogràfica-estadística a nivell de secció censal per tot el territori Espanyol amb dades estadístiques del Padró i del Cens de Població i Vivendes publicades per l'INE.
 • Entitat propietària: ESRI.
 • Anys disponibles: Padró 2009, Cens 2001.

Descripció tècnica:

Censalview agrupa informació estadística sobre població, llars, edificis, vivendes i locals, amb diversos nivells d'agregació territorial junt amb la informació cartogràfica de referència a nivell de límits administratius.

Dades disponibles:

D'aquesta base de dades, l'Ubica't incorpora dades de població, llars, edificis i locals de Barcelona.

Departament d'Estadística Municipal

 • Breu descripció de la BBDD: Base de Dades amb informació estadística sobre població, vivendes, oficines i locals amb diferents nivells de correspondència al territori: seccions censals, barris i districtes.
 • Entitat propietària: Departament d'Estadística Municipal.
 • Anys disponibles: 2010.

Descripció tècnica:

La informació del Departament d'Estadística inclou dades sobre població, vivendes, oficines i locals, amb diferents nivells de correspondència sobre el territori.

Dades disponibles:

D'aquesta base de dades, l'Ubica't incorpora dades sobre població: naixements, defuncions, immigració,... , i sobre preus de lloguer i compra de vivendes, oficines i locals de Barcelona.

Institut Municipal d'Informàtica

 • Breu descripció de la BBDD: Base de Dades amb informació sobre punts d'interès en el territori de Barcelona. Dades geogràfiques de divisions administratives de Barcelona.
 • Entitat propietària: Institut Municipal d'Informàtica.
 • Anys disponibles: 2010.

Descripció tècnica:

La informació del Institut Municipal d'Informàtica inclou dades de punts d'interès sobre el territori, i les dades geogràfiques corresponents a les divisions administratives de Barcelona.

Dades disponibles:

D'aquesta base de dades, l'Ubica't incorpora dades sobre punts d'interès: transports, equipaments, centres d'informació, ... , i dades geogràfiques de divisions administratives: Districtes, Barris i Seccions Censals de l'àrea de Barcelona.

Avís legal

I.- Titularitat del Portal

BARCELONA ACTIVA SAU SPM amb domicili a Barcelona, 08018, Carrer Llacuna, nº 162-164 i amb CIF B-58295296, i Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 8211 del Llibre 7466 de la Secció 2A Fulla 94.687 és titular del Portal www.bcn.cat/ubicat (Ubica't) i ho posa a la disposició dels usuaris d'Internet, amb la finalitat de proporcionar informació sobre la ciutat de Barcelona i la seva activitat econòmica, per tal de facilitar la posada en marxa de nous negocis.

II.- Condicions generals de contractació

II.1.- Les presents Condicions Generals de Contractació junt, amb les condicions particulars que, si escau s'estableixin, regularan expressament les relacions sorgides entre BARCELONA ACTIVA i els usuaris que accedeixin als serveis oferts a través del Portal.

II.2.- Les presents Condicions Generals han estat elaborades d'acord amb el disposat en, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista i si escau per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

II.3.- La prestació de qualsevol dels serveis del Portal suposa l'acceptació de l'Usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d'Utilització del Portal així com si escau de les Condicions Particulars que regeixin la prestació del servei.

II.4.- BARCELONA ACTIVA SAU SPM informa que els tràmits per a efectuar la prestació dels serveis oferts són aquells descrits en les presents condicions i aquells que s'indiquin en pantalla que es refereixi a cada servei concret de manera que l'Usuari tingui accés a aquesta informació de manera veraç, eficaç i complet amb una antelació mínima de tres dies a la contractació del servei i declarant dita Usuària que coneix i accepta dits tràmits com necessaris per a obtenir la prestació del corresponent servei.

II.5.- Tota la informació proporcionada a BARCELONA ACTIVA durant els processos de contractació serà emmagatzemada de manera que l'Usuari podrà sol·licitar informació referent a les operacions efectuades per ell dintre dels 3 mesos anteriors i sempre prèvia petició per fax o per e-mail dirigida a BARCELONA ACTIVA.

II.6.- Per a poder accedir a la prestació dels serveis oferts a través del present Portal, BARCELONA ACTIVA podrà proporcionar a l'Usuari un nom d'Usuari i un "Password" o contrasenya. El Nom d'Usuari i Password facilitats són elements identificadors que habiliten a l'Usuari per a accedir als Serveis del Portal i tenen caràcter personal i intransferible. L'Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la dels possibles usos no autoritzats per tercers. L'Usuari haurà de notificar a BARCELONA ACTIVA immediatament qualsevol ús inconsentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei del Portal de la que hagi tingut coneixement. BARCELONA ACTIVA podrà realitzar modificacions previ avís a l'Usuari. En aquest cas, les claus modificades perdran la seva validesa.

II.7.- Tots els mitjans tècnics que siguin necessaris per a accedir al Portal i a la prestació de serveis de BARCELONA ACTIVA serà per compte exclusiu de l'Usuari així com qualssevol impostos o despeses d'altre tipus als quals la prestació de serveis donés lloc.

II.8.- Els contractes celebrats a través del present Portal es regiran per la legislació espanyola que serà d'aplicació en el no recollit en les presents condicions en matèria d'interpretació, validesa i execució.

II.9.- No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, BARCELONA ACTIVA SAU SPM i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

III. Condicions Generals d'Utilització i Acceptació de les mateixes

Les presents condicions generals d'utilització del Portal juntament amb les condicions generals de contractació dels serveis que es prestin en el mateix, així com qualssevol altres condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat la regulació de la informació als usuaris dels serveis de BARCELONA ACTIVA i de la web «Ubica't».

L'Usuari declara ser major d'edat i disposar de capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions Generals, i es compromet a fer un ús diligent del Portal, així com la informació continguda en el mateix, amb total subjecció a la normativa que resulti d'aplicació.

La navegació i la utilització dels serveis del Portal suposen l'acceptació com Usuari i sense reserves de cap tipus, de totes les condicions generals d'utilització, de les condicions generals de contractació i qualssevol altres que puguin existir en relació amb la prestació de serveis de BARCELONA ACTIVA.

BARCELONA ACTIVA podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents condicions generals, així com les condicions generals de contractació i les condicions generals que s'incloguin mitjançant la publicació de les citades modificacions en el Portal a fi que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris. Les referides modificacions seran per a millorar els serveis als Usuaris i actualitzar els continguts.

Condicions generals d'utilització del portal

1.- Definició d'usuari del servei

Es defineix com a usuari del servei «Ubica't» d'ara en endavant simplement "l'usuari" - aquella persona o entitat que accedeixi, degudament logada, amb login i password al conjunts de dades que s'ofereixen en la web «Ubica't».

2. Llicència aplicable a la reutilització de les dades

La utilització dels serveis i dades proveïts en aquest Portal pressuposa l'acceptació de les presents Condicions d'ús, per bé que la seva acceptació no suposa la concessió a l'usuari dels drets d'autor ni propietat intel·lectual sobre els conjunts de dades.

En tots els conjunts de dades que s'ofereix en el servei «Ubica't» s'indica quines condicions d'ús tenen.

La majoria de conjunts de dades que es publiquen estan subjectes als drets de propietat de les entitats proveïdores de BARCELONA ACTIVA, i només poden ser utilitzades per interès i utilitat pròpia del usuari, sense que el mateix tingui cap dret de reproducció o utilització susceptible de contraprestació econòmica.

No obstant, algunes de les dades proporcionades pel servei «Ubica't» estan subjectes als termes de la llicència Creative Commons - Reconeixement (CC-BY 3.0) que permet:

 • que es puguin copiar, distribuir i divulgar públicament
 • que puguin servir de base a obres derivades com a resultat de la seva anàlisi o estudi
 • que puguin ser utilitzades amb fins comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública
 • que es puguin modificar, transformar i adaptar
 • que s'hagi de citar l'autoria (que apareixerà al peu de la informació facilitada pel servei «Ubica't»)

L'usuari també haurà de tenir en compte que alguns tipus d'informació tenen legislació específica que els afecta, per exemple, aquest és el cas de la informació geogràfica o de la informació urbanística.

Tota modificació o transformació duta a terme sobre els conjunts de dades que publica BARCELONA ACTIVA SAU SPM mitjançant el servei «Ubica't» l'Ajuntament de Barcelona, serà identificada com a tal en el moment de la seva distribució.

S'insta a l'usuari a posar en coneixement de BARCELONA ACTIVA SAUP SPM tots els projectes relacionats o derivats de l'ús dels conjunts de dades, de manera que siguin exposats de forma pública amb la finalitat d'estimular les polítiques de reutilització d'informació del sector públic i de la ciutat de Barcelona.

Així mateix, BARCELONA ACTIVA SAU SPM podrà requerir a l'usuari dades del servei d'«Ubica't» relatives als productes o serveis generats a partir de la informació reutilitzada, a fi de conèixer l'ús real de la reutilització de la informació i per millorar el catàleg de les dades disponibles.

BARCELONA ACTIVA SAU SPM s'esforçarà per a mantenir el Portal en correcte funcionament, intentant no incórrer en errors o reparant-los i actualitzant contínuament els seus continguts. No obstant l'anterior, BARCELONA ACTIVA SAU SPM no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés al Portal ni l'existència d'errors en els seus continguts ni que siguin oportunament actualitzats.

3. Garantia i responsabilitat sobre els conjunts de dades

BARCELONA ACTIVA SAU SPM ofereix els conjunts de dades disponibles tal i com consten als seus arxius i als dels seus proveïdors de dades, i tot i els esforços per gestionar de manera adequada els conjunts de dades, no pot assegurar la seva integritat, actualització, precisió o l'accés continu a aquests conjunts de dades, no oferint cap garantia en aquest sentit.

BARCELONA ACTIVA SAU SPM podrà, en qualsevol moment, afegir, eliminar o modificar els conjunts de dades publicades o aquestes Condicions d'Ús. L'anunci d'aquests canvis serà publicat al web «Ubica't». Qualsevol canvi que es dugui a terme serà efectiu des del moment de la seva publicació a menys que es notifiqui el contrari.

BARCELONA ACTIVA SAU SPM no pot garantir l'absència de virus ni altres elements presents en els continguts, documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, que poden perjudicar-lo o alterar-lo, excloent qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualssevol naturalesa que puguin deure's a la presència de virus o a la presència d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

BARCELONA ACTIVA SAU SPM no es fa responsable dels danys o pèrdues que, de manera directa o indirecta, inclosos aquells que comporten perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provoqui o pugui provocar l'ús dels conjunts de dades.

BARCELONA ACTIVA SAU SPM farà el possible per garantir la seguretat de la informació que sigui facilitada pels Usuaris. No obstant, no pot garantir que les transmissions d'informació siguin totalment segures.

Sens perjudici dels nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal legalment requerits, la instal·lació de tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast er evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades, l'Usuari sap i coneix que la seguretat en l'entorn d'Internet no pot ser garantida al cent per cent.

BARCELONA ACTIVA SAU SPM exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts del Portal.

4. Responsabilitat de l'usuari o agent de la reutilització

El cas de les dades facilitades pel servei «Ubica't» que estiguin subjectes a copyright, l'Usuari no podrà reutilitzar-les sense el consentiment del seu legítim titular.

Per tal d'obtenir aquest consentiment, BARCELONA ACTIVA SAU SPM facilitarà als usuaris les dades de contacte del titular legítim de les dades, prèvia petició de l'usuari adreçada al correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la .

En el cas que les dades facilitades pel servei «Ubica't»" estiguin sotmeses a una llicencia Creative Commons, l'usuari podrà fer l'ús previst per aquesta llicència citant en tot moment l'autoria de les dades, tal qual sigui facilitada per BARCELONA ACTIVA SAU SPM.

En el cas que les dades facilitades pel servei «Ubica't» hagin estat facilitada per una administració pública, l'usuari es trobarà sotmès a la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, especialment al seu règim sancionador, així com a tota la normativa que afecti l'ús de la informació, com la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

D'aquesta manera l'usuari accepta indemnitzar, així com eximir, a BARCELONA ACTIVA SAU SPM, de qualsevol responsabilitat en què puguin incórrer a causa de les reclamacions que puguin originar-se per l'incompliment d'aquestes Condicions d'Ús o per l'ús, reproducció, modificació o distribució de la informació.

BARCELONA ACTIVA SAU SPM, d'altra banda, es reserva el dret de prendre les corresponents mesures legals per vetllar pels seus interessos, sense que això suposi renunciar a la responsabilitat i indemnització per part de l'usuari.

5. Altres restriccions legals

No estarà permesa la reutilització de cap conjunt de dades per finalitats il·lícites o que atemptin contra els principis de persones, entitats o de l'actuació administrativa pública.

BARCELONA ACTIVA SAU SPM podrà, per compte propi, denegar o suspendre l'accés als conjunts de dades sense previ avís a qualsevol, que segons el seu criteri unilateral, consideri que està incomplint les presents Condicions d'Ús, la legalitat vigent o faci servir, reproduir, modificar o distribuir els conjunts de dades d'una manera perjudicial o inconvenient.

Aquesta denegació o suspensió no tindrà efecte sobre aquelles persones o entitats que, de bona fe, hagin rebut els conjunts de dades a través de la persona o entitat objecte de la cancel·lació o suspensió i que, d'una altra manera, estiguin complint aquestes Condicions d'Ús.

L'usuari no podrà, indicar, insinuar o suggerir en l'usuari final, per cap mitjà, la participació o suport de BARCELONA ACTIVA SAU SPM en l'activitat del qui utilitza la informació o el conjunt de dades.

6. Obligacions de l'Usuari

L'Usuari s'obliga a usar els continguts del Portal de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a abstenir-se de:

 1. Utilitzar el Portal, els continguts i els serveis amb fins o efectes contraris a la llei, al present avís legal, a la moral i als bons costums i a l'ordre públic i utilitzar el Portal amb fins o efectes il·lícits o contraris al present Avis Legal, lesius dels interessos de terceres persones, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Portal o els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del Portal per part dels usuaris.
 2. Destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin al Portal.
 3. L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals BARCELONA ACTIVA SAU SPM presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.
 4. L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de BARCELONA ACTIVA SAU SPM o de tercers.
 5. Reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es conti amb la corresponent autorització del seu titular o es tractin de continguts emparats per llicencia creative commons o subjectes a la Llei 37/2007.
 6. Obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis, utilitzant a tal efecte mitjans diferents dels que s'hagin posat a disposició, o en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet i usos diferents als expressament autoritzats.
 7. Utilitzar els continguts del Portal per a remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
 8. L'usuari haurà d'abstenir-se de manipular dades identificatives de BARCELONA ACTIVA SAU SPM i dels serveis que s'ofereixen en el Portal.
 9. L'usuari haurà d'abstenir-se de facilitar dades identificatives pròpies que no permetin una correcta identificació.
 10. L'usuari haurà d'abstenir-se de manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d'informació, i en general de configuració del Portal.

7. Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

En el cas que l'usuari faciliti dades personals, s'informa que en compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, BARCELONA ACTIVA SAU SPM crearà un fitxer de dades per tal d'identificar en tot moment als usuaris. Aquest fitxer serà degudament comunicat al Registre General de l'Agència de Protecció de Dades, es notificarà al usuari del nombre del fitxer, el codi de registre i el seu responsable.

Aquest fitxer es crearà amb la finalitat d'informació i prestació dels serveis oferts pel Portal, la justificació dels programes i/o subvencions obtingudes per BARCELONA ACTIVA SAU SPM per la posada en marxa del servei «Ubica't», així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries mitjançant qualsevol mitjà, incloent l'enviament de correus electrònics, de les activitats i serveis de BARCELONA ACTIVA SAU SPM.

7.1.- Consentiment de l'Usuari: L'Usuari accepta la inclusió de les dades recaptades durant la navegació pel Portal, o proporcionats mitjançant la cumplementació de qualsevol formulari que en ell es trobi, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal anteriorment descrit.

Durant el procés de recollida de dades, i en aquell lloc del Portal en el qual se sol·licitin els mateixos, l'Usuari serà convenientment informat mitjançant un hipervincle o mitjançant la inclusió de la informació en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida de tals dades per a la prestació de serveis així com dels presents drets.

7.2.- Drets de l'Usuari: L'Usuari podrà exercitar, respecte de les dades recaptades, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos més amunt descrits.

Els drets als quals es refereix el paràgraf anterior podran ser exercitats per l'Usuari mitjançant sol·licitud dirigida a BARCELONA ACTIVA SAU SPM , Carrer Llacuna, 162-164, 08018 Barcelona o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ).

7.3.- Mesures de seguretat: BARCELONA ACTIVA SAU SPM declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades a l'establert en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

7.4.- Cookies: BARCELONA ACTIVA SAU SPM informa a l'Usuari que per a l'accés a alguna part dels continguts del Portal, pot ser necessària la prèvia cumplimentació de fitxers d'alta, o similar, en els quals se sol·liciti a l'Usuari la introducció de dades de caràcter personal. Igualment i amb l'objecte de millorar els seus serveis, BARCELONA ACTIVA SAU SPM podrà activar programes "*cookies" mitjançant els quals s'obtinguin dades de l'usuari. Les "cookies" son petits fitxers de dades que es generen al ordinador del usuari i que ens permeten conèixer informacions com: data i hora de l'últim cop que l'usuari va visitar el Portal, el disseny de continguts que l'usuari va escollir l'últim cop d'entrada al Portal i els elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

8. Propietat Industrial i Intel·lectual. Política de hipervincles

8.1.- Tots els continguts inclosos en el Portal i en particular les marques, noms comercials, dissenys i dibuixos, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualssevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual pertanyen a BARCELONA ACTIVA SAU SPM o a tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió en el Portal. Queda per tant prohibida qualsevol utilització i/o reproducció dels mateixos sense consentiment exprés de BARCELONA ACTIVA SAU SPM.

8.2.- BARCELONA ACTIVA SAU SPM no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que poguessin derivar-se de la inclusió en el Portal de marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que hagin declarat ser titulars dels mateixos a l'incloure'ls en el Portal.

8.3.- En cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació de l'Usuari implica una autorització o que s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i en concret, de l'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de dits continguts sense la prèvia autorització expressa de BARCELONA ACTIVA SAU SPM o dels titulars corresponents.

La utilització de les marques de BARCELONA ACTIVA SAU SPM per part dels usuaris en, catàlegs, fullets, documentació comercial, pàgina web, edificis o stands, o de qualsevol altra forma haurà de ser expressament autoritzada per BARCELONA ACTIVA SAU SPM.

8.4.- No es podrà establir cap vincle al Portal des de qualsevol altra web sense el consentiment previ i exprés de BARCELONA ACTIVA SAU SPM.

8.5. Els destins dels enllaços no estan sota el control de BARCELONA ACTIVA SAU SPM i, en conseqüència, BARCELONA ACTIVA SAU SPM no serà responsable del contingut de les pàgines web de destinació que s'estableixin mitjançant vincles en el Portal, de cap canvi o actualització d'aquestes pàgines, ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en les quals aquestes pàgines poguessin incórrer.

En aquest sentit, BARCELONA ACTIVA SAU SPM no accepta cap responsabilitat per la correcta funcionalitat d'aquests links, ni pels continguts, informacions i veracitat de les informacions contingudes en els esmentats links, no assumint cap tipus de responsabilitat pels perjudicis que pugui ocasionar a l'usuari el contingut i informacions continguts en els links cap a webs externes.

9. Comunicacions comercials.

BARCELONA ACTIVA SAU SPM podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb ple respecte a la legislació que en matèria de protecció de dades personals es trobi vigent.

Per a les comunicacions comercials realitzades a través del correu electrònic i en compliment del disposat en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, serà degudament recaptat el consentiment de l'Usuari en el moment de recollir les dades corresponents.

L'Usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de les comunicacions personals amb la simple notificació de la seva voluntat a BARCELONA ACTIVA SAU SPM retornant l'e-mail que rebi i indicant REVOCAR o ELIMINAR o dirigint un correu electrònic a l'adreça Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la .

10. Legislació aplicable i fur.

Les relacions establertes entre l'Usuari i el titular del Portal es regiran pel disposat en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, BARCELONA ACTIVA SAU SPM i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

En tot cas seran aplicables les normes de l'Ordenament Jurídic Espanyol.

Per temes

BCN Activa

© 2011 Barcelona Activa

Centre per a la Iniciativa Emprendedora Glòries

Llacuna, 162 - 164
08018 Barcelona
+34 901 551 155
emprenedors@barcelonactiva.cat
www.barcelonactiva.cat

Barcelona Activa Seu Central

Llacuna, 162 - 164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
barcelonactiva@barcelonactiva.cat
www.barcelonactiva.cat
facebook.com/barcelonactiva
twitter.com/barcelonactiva

Cofinançat per:
eu